Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 02/05/2024, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại hội trường Công ty. Đến tham dự Đại hội có ông Cao Thế Khang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, cùng các thành viên trong Hội …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Read More »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Read More »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Read More »

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid