Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Read More »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; – Căn cứ Điều lệ tổ …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025 Read More »

thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ …

thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Read More »

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang. Đến tham dự đại hội có ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Read More »