THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/11/2015.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
I. Mục tiêu:
– Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
– Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:
1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cầu bầu.
– Số lượng thành viên HĐQT: 03 đến 05 người.
– Số lượng KSV: 03 người.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
– Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành BKS:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,  không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
– Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
– Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
– Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên là thành viên HĐQT và BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS;
2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại;
3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.
IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS:
1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
c. Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;
Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. Tài liệu ứng cử, đề cử, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: https://in.khatoco.com
2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 15/4/2021 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:
– Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.
– Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
– Điện thoại: 0983.975.617                                           – Fax: 0258.3882397
– Người nhận: Ông Trương Minh Thanh
Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT, BKS”
Trân trọng!.

Nơi nhận:
– Cổ đông;
– HĐQT, BKS,GĐ;
– Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (04/10/1983 – 04/10/2023)
05Th10

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO VINH DỰ…

Chiều 04/10/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (04/10/1983 – 04/10/2023). Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến…

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
01Th10

TRAO TẶNG HUY HIỆU KHATOCO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM…

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt (04/10/1983 – 04/10/2023), sáng ngày 01/10/2023, Công ty Cổ phần In Bao bì…

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000 CUỐN VỞ VÀ 5 CHIẾC XE ĐẠP CHO CÁC CHÁU HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN KHÁNH SƠN.
14Th9

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO TẶNG 3.000…

Nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024, sáng ngày 13/9 Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà cùng Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức trao…