thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Phòng hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ sáu ngày 29/04/2022.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022.

4. Nội dung đại hội:

– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, phương hướng năm 2022;

– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch năm 2022;

– Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

– Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

+ Kiện toàn Ban kiểm soát.

5. Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: in.khatoco.com

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản Scan qua Zalo chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;

36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3730215 Fax: 0258.3882397

Email: inktc@khatoco.com

Zalo: 0903.574.686

Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO THẾ KHANG

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
01Th6

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 01/06/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hoàng Đăng Quang –…

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024
01Th6

HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI TỈNH KHÁNH…

Nhằm tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác…

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024
28Th5

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH…

Nhân Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 26/5, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phối hợp với Công ty CP Đánh giá – Kiểm định an toàn…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid