QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
02Th5

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 02/05/2024, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
10Th4

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty Cổ…

Thông báo về việc chi cổ tức năm 2023
30Th12

Thông báo về việc chi cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco – Căn cứ luật Doanh nghiệp số…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
28Th4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
05Th4

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty Cổ…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2022
01Th12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco – Căn cứ luật Doanh nghiệp số…

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
07Th5

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
15Th4

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14…

thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
06Th4

thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty cổ…

thông báo về việc chia cổ tức năm 2021
04Th1

thông báo về việc chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco – Căn cứ luật Doanh nghiệp số…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
08Th5

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm…

THÔNG báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08Th4

THÔNG báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco Hội đồng quản trị Công ty cổ…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
31Th3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2020
08Th1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco – Căn cứ luật Doanh nghiệp số…

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
01Th3

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông…

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid