SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông CAO THẾ KHANG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà TRẦN THỊ HOÀI

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông PHAN TRƯỜNG MINH

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông ĐỖ VIỆT PHƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN GIÁM ĐỐC

Ông PHẠM NGUYỄN NHẤT ANH

Phó Giám Đốc

Bà TRẦN THỊ HOÀI

Giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Phó Giám Đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông TRƯƠNG MINH THANH

.

https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=pulsa88 https://iso-hoankiem.gov.vn/qlqtmedia/?login=mpoid