SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông CAO THẾ KHANG                  – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà TRẦN THỊ HOÀI                        – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông PHAN TRƯỜNG MINH          – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông ĐỖ VIỆT PHƯỜNG                  – Thành viên Hội đồng quản trị

BAN GIÁM ĐỐC:

1. Bà TRẦN THỊ HOÀI                                     – Giám đốc

2. Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG                   – Phó Giám đốc

3. Ông PHẠM NGUYỄN NHẤT ANH           – Phó Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG: Ông TRƯƠNG MINH THANH