Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại hội trường công ty In Bao Bì Khatoco . Đến tham dự đại hội có ông Cao Thế Khang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco (HĐQT), cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 , Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội cũng thông qua bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế bà Nguyễn Thị Kim Anh đã có đơn từ nhiệm .

Kết quả : Ông Phạm Bá Hồng Đức trúng cử Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Phạm Bá Hồng Đức trúng cử thành viên ban kiểm soát

Tin: Trần Ngọc & Nhật Huy