Hoạt động sự kiện, Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021;

– Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Anh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco nhiệm kỳ 2021 – 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1.Mục tiêu:

 • Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
 1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
 2. Số lượng thành viên BKS cần bầu:
 • Số lượng KSV cần bầu bổ sung: 01 người.
 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành BKS:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 • Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 • Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
 1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:
  1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên là thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia bầu thành viên BKS;
  2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.
 2. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS:
 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS bao gồm:
 1. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS (theo mẫu);
 2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 3. Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;

Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. Tài liệu ứng cử, đề cử, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: www.in.khatoco.com.

 1. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 21/4/2022 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

 • Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco
 • Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0903.574.686 – Fax: 0258.3882397
 • Người nhận: Ông Trần Nhật Huy

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên BKS”

Trân trọng!.

Nơi nhận:

– Như trên;

-Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO THẾ KHANG