Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco
– Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
– Căn cứ Nghị Quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị.
Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về chia cổ tức năm 2021 như sau:
1. Tỷ lệ thực hiện: 15% / Vốn điều lệ.
2. Thời gian thực hiện: Từ 10/01/2022 đến ngày 20/01/2022.
3. Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
4. Đối tượng chia cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/12/2021.
5. Đề nghị:
– Cổ đông đăng ký phương thức nhận cổ tức theo mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho công ty trước ngày 16/01/2022.
– Địa điểm nhận tiền mặt:
+ Phòng Kế toán Công ty cổ phần In Bao Bì Khatoco;
+ Thời gian nhận: ngày 20/01/2022.
+ Địa chỉ: 36 bis Trường Sơn – P.Vĩnh Trường – Tp Nha Trang – T.Khánh Hòa;
+ Điện thoại: 0258 3883451, Fax: 0258 3882397;
Đề nghị các cổ đông khi đi nhận tiền cổ tức mang CMND bản gốc và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (trường hợp vắng mặt: giấy ủy quyền hợp pháp + chứng minh nhân dân bản photo công chứng).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệvớiÔng Trần Nhật Huy – phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco.
Điện thoại: 0258.3730215 – 0903.574.686
Email: trannhathuy@khatoco.com.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
– Cổ đông;
– HĐQT, BKS,GĐ;
– Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CAO THẾ KHANG

File liên kết :

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (16 KB)

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2021 (1.33 MB)