Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang. Đến tham dự đại hội có ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco (HĐQT), cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2021.

Đại hội cũng thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với danh sách trúng cử như sau:

– Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông CAO THẾ KHANG               – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà TRẦN THỊ HOÀI                    – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông PHAN TRƯỜNG MINH      – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông ĐỖ VIỆT PHƯỜNG              – Thành viên Hội đồng quản trị

– Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông HÀ QUANG MINH              – Trưởng ban kiểm soát

2. Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH      – Thành viên ban kiểm soát

3. Bà LÊ THỊ HỒNG LUẬN            – Thành viên ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025 ra mắt Đại hội

Tin: Nhật Huy & Ảnh: Đình Nghĩa

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2021 (3.0 MB)

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021 (1 MB)