Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco

– Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2015;
– Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2020;
– Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021.
Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức năm 2020 như sau:
1. Tỷ lệ thực hiện: 15% / Vốn điều lệ.
2. Thời gian thực hiện: Từ 09/01/2021 đến ngày 20/01/2021.
3. Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
4. Đối tượng chia cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/12/2020.
5. Đề nghị:
– Cổ đông đăng ký phương thức nhận cổ tức theo mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho công ty trước ngày 17/01/2021.
– Địa điểm nhận tiền mặt:
  + Phòng Kế toán Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco;
  + Thời gian nhận: ngày 20/01/2021
+ Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn – P.Vĩnh Trường – Tp Nha Trang – T.Khánh Hòa;
  + Điện thoại: 0258 3883451,   Fax: 0258 3882397.
Đề nghị các cổ đông khi đi nhận tiền cổ tức mang CMND bản gốc, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. (trường hợp vắng mặt: giấy ủy quyền hợp pháp + chứng minh nhân dân bản photo công chứng).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Ông Trương Minh Thanh – phòng Kế toán Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco.
Điện thoại:0258.3883451 – 0983.975.617
Email: minhthanh@khatoco.com.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
– Cổ đông;
– HĐQT, BKS,GĐ;
– Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

File liên kết :

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (17 KB)

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (1.33 MB)