Quan hệ cổ đông

Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

THÔNG BÁO

“Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”

–  Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

–  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/11/2015;

–   Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NG-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thời gian tổ chức và nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 15 tháng 04 năm 2020 đến ngày 25 tháng 04 năm 2020;

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

            Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: https://in.khatoco.com . Về Phiếu lấy ý kiến Cổ đông, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện.

Trân trọng!

Biên bản kiểm phiếu Cổ đông 2020 (1.23 MB)