BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

in.khatoco.com/Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009