ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

            Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang, Công ty cổ phần In bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo và các cổ đông của Công ty.

            Tại Đại hội, Ông Nguyễn Đình Hương – chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, giải đáp các ý kiến của cổ đông tham gia Đại hội. Bên cạnh đó, Trưởng ban kiểm soát công ty cũng đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm vừa qua.

Ông Nguyễn Đình Hương báo cáo tại Đại hội

             Các nội dung biểu quyết tại Đại hội bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2019, lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 đã được sự đồng ý thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009