Công văn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các băn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco ngày 16/4/2018,

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO

Địa chỉ : 36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3730214;   Fax: (0258) 3882397

Giấy ĐKKD số: 4201580414 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và đầu tư tinh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 06/12/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/11/2015 chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Một thành viên.

II. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính 2017; Phân phối lợi nhuận 2017; Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch SXKD 2018; Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán 2018.

III. Nội dung lấy ý kiến:

Theo nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm.

IV. Nơi nhận và thời gian gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần In bao bì Khatoco bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại phòng Hành chính nhân sự của Công ty, địa chỉ: 36Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước 17h00     ngày 05/5/2018.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này;

Đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;

Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (Nếu cổ đông là tổ chức);

Gửi về Công ty sau thời gian quy định;

Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác;

Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách (Ông Lê Thiều Tú: 0258.3730214)

V. Các thông tin chi tiết và tài liệu có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Quý cổ đông vui lòng download tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009