Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường khách sạn BIDV – 21 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

2. Thời gian: Vào lúc 08h30,  thứ bảy ngày 15/04/2017;

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2017.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2016;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Trích thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được tải tại Website: www.in.khatoco.com

Đăng ký dự họp Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự qua fax hoặc thư điện tử chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 12/04/2017  theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần In bao bì Khatoco;

36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.373014 | Fax: 058.3882397

Email: inktc@khatoco.com

Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!.

Download: Giay dang ky tham du hoac uy quyen

Download: Tờ trình đại hội cổ đông

Download: Báo cáo kết quả HDSXKD 2016 và kế hoạch thực hiện 2017

 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009