Thông báo chi cổ tức năm 2016

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2015;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2015;

Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 15% / Vốn điều lệ.

2. Thời gian thực hiện: Từ 17/01/2017 đến ngày 20/01/2017.

3. Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

4. Đối tượng chia cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco.

5. Đề nghị:

- Cổ đông đăng ký phương thức nhận cổ tức theo mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho công ty trước ngày 14/01/2017.

- Địa điểm nhận tiền mặt:

+ Phòng Kế toán Công ty cổ phần In Bao Bì Khatoco ;

+ Thời gian nhận: ngày 18/01/2017.

+ Địa chỉ:36 bis Trường Sơn – P.Vĩnh Trường – Tp Nha Trang – T.Khánh Hòa;

+ Điện thoại: 058 3883451, Fax: 058 3882397;

Đề nghị các cổ đông khi đi nhận tiền cổ tức mang CMND bản gốc, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. (trường hợp vắng mặt: giấy ủy quyền hợp pháp + chứng minh nhân dân bản photo công chứng).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Ông Phạm Nguyễn Nhất Anh– phòng Kế toán Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco.

Điện thoại:058.3883451 – 0905.616.696

Email: nhatanh@khatoco.com.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

Link download:
 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009