Đại hội Đại biểu Công nhân viên chức Xí nghiệp in bao bì Khatoco 2009

Ngày 21 tháng 2 năm 2009, Xí nghiệp in bao bì Khatoco đã tổ chức Đại hội Công nhân viên chức năm 2009. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Bà Nguyễn Thị Tường Anh – Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Khánh Việt, các đại diện phòng ban Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị bạn trực thuộc Tổng công ty Khánh Việt và 185 đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp in bao bì Khatoco tới dự.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, chuẩn bị tốt các điều kiện làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm 2009. Đại hội cũng chỉ rõ nhiệm vụ của Xí nghiệp in bao bì Khatoco trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hiệu suất sử dụng máy móc; Phấn đấu duy trì ổn định việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNV phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.
Đại hội cũng đã nhận được những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng công ty Khánh Việt để kịp thời bổ sung, hoàn thiện vào phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết và tổ chức các phong trào thi đua.
Trong không khí sôi nổi, khẩn trương, các đoàn viên công đoàn đã trình bày những ý kiến tham luận xoay quanh những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của CBCNV, những đề xuất, kiến nghị nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc góp phần hiệu quả trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Kết quả, với sự nhất trí cao, đại hội đã thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể và nội quy của Xí nghiệp; thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân.
Đây là một hoạt động tập thể thể hiện tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ của CBCNV, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp in bao bì Khatoco. Tại đại hội, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp in bao bì Khatoco đã kêu gọi toàn thể CBCNV phát huy những thành tích đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và những năm tiếp theo, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty Khánh Việt và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009