Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần In bao bì Khatoco

Sau khi hoàn tất việc bán cổ phần theo phương án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, vào lúc 07 giờ 30 ngày 09/11/2015, Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (Đại hội) đã được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, Nha Trang.

Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hôi có các thành viên của Ban chỉ đạo cổ phần hóa các công ty TNHH MTV thuộc TCT Khánh Việt: Ông Đỗ Hữu Thiệt – Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư -Trưởng Ban; Ông Nguyễn Bé – Phó giám đốc Tài chính- Thành viên; Ông Mai Xuân Trí – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội-Thành viên; Ông Nguyễn Đình Hương- Giám Đốc Công Ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco- Thành viên và các chuyên viên trong BCĐ cùng tham dự.

Đến dự Đại hội có 35 cổ đông và cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ  92,9%/vốn điều lệ đảm bảo cho đại hội đủ điều kiện tiến hành;

Công ty cổ phần có Vốn điều lệ: 80 tỉ đồng, trong đó cơ cấu như sau:

+ Tổng Công ty Khánh Việt: 29% VĐL

+ Công ty CP Mê Kông (cổ đông chiến lược): 25% VĐL

+ Công đoàn Công ty: 3% VĐL

+ Cổ đông khác: 43%VĐL

Nội dung Đại hội đã thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các thành viên sau.

Hội đồng quản trị:

1/ Ông Nguyễn Đình Hương

2/ Ông Cao Thế Khang

3/ Ông Phan Trường Minh

Ban Kiểm soát:

1/ Ông Hà Quang Minh

2/ Bà Lê Thị Hồng Luận

3/ Bà Phạm Trần Tỉ Muội

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 09/11/2015.


Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP In bao bì Khatoco ra mắt cổ đông (Từ trái sang phải: Ông Phan Trường Minh, Ông Nguyễn Đình Hương, Ông Cao Thế Khang, Bà Phạm trần Tỉ Muội,  Bà Lê Thị Hồng Luận, Ông Hà Quang Minh)
Tin & ảnh: Admin
 Tin lien quan
  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO
Add: 36bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583 730214 | Fax: 0583 882397
Email: inktc@khatoco.com

Copyright: Khatoco Printing Enterprise 2009